پیچ و رولپلاک نما بدون داربست - کار با طناب - راپل پیچ و رولپلاک نما درهر ۵۰ سانتی متر از نمای ساختمان پیچ رولپلاک نما نصب می شود ، که اگر عرض نم...